Keysight 400FL AC Voltmeter

20 Hz - 4 MHz, Voltage Range: 100 µV to 300 V, AC Voltmeter