Keysight N9343C Handheld Spectrum Analyzer

9 kHz - 13.6 GHz Handheld Spectrum Analyzer